نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می شود:
1- انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری یعنی غیر ارادی به عنوان مثال در شرایطی این اتفاق می افتد که مالک اصلی علامت تجاری ثبت شده، فوت شده باشد. در این مورد وراث می توانند با ارائه دادن اصل گواهی ثبت علامت تجاری و گواهی انحصار وراثت، درخواست نقل و انتقال برند و واگذاری آن را به مالک جدید بدهند.
2- نقل و انتقال برند یا علامت تجاری به صورت قرار دادی ( اختیاری)
یعنی امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. در این وضعیت، مالک فعلی علامت تجاری، می تواند به دلیل فعالیت نداشتن و یا هر دلیل دیگری، امتیاز علامت تجاری خود را برای همیشه و یا مدت مشخصی به فرد دیگر منتقل کند. تمام اینکار زمانی اعتبار دارد که اجازه نامه مربوط به آن در ایران، به ثبت رسیده باشد.