موارد انحلال شرکت های اشخاص شامل
انحلال کردن شرکت توسط شرکا
انحلال کردن به دلیل از دست دادن یکی از عناصر شرکت
-انحلال کردن با دلایل موجه و انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا می باشد

در زیر برای هرکدام توضیحات مختصری داده شده است
انحلال کردن شرکت توسط شرکا
همانطور که میدانید این شرکا هستند که با خواسته خود شرکت تجاری ایجاد می کنند و می توانند با خواسته خود هم ان را انحلال کنند
در صورتی که تمام شرکا موافق باشند انحلا قبل از موعد شرکت کاملا مجاز هست این یک قاعده کلی است که شرکا را مجاز می کند بدون نیاز به رجوع به دلایل قانونی دیگر، شرکت را منحل کنند.


انحلال کردن به دلیل از دست دادن یکی از عناصر شرکت
وقتی تعداد شرکا از دو نفر کمتر شود به هر دلیلی شرکت منحل می شود
هرگاه نوع کاربری شرکت از طرف قانون گذار ان کشور حذف شود شرکت منحل می شود.

انقضای موضوع شرکت نیز هم عامل انحلا است موضوع شرکت به مفهوم مجموعه اموالی است که شرکا برای تشکیل شرکت در میان گذاشته اند و هم به معنی فعالیتی است که شرکت برای انجام آن ایجاد شده استادامه مقاله در
موارد انحلال بعد از ثبت شرکت